งานวิจัย

   การศึกษาศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมช 
การศึกษาศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา 8 จังหวัด


   โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบบริการและทางเลือกการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในบริบทที่หลากหลาย  
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบบริการและทางเลือกการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในบริบทที่หลากหลาย


   โครงการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามประเมินผลระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย  
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามประเมินผลระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย


   โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ  
โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ


   โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคลินิกเอกชนคู่สัญญาภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ  
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคลินิกเอกชนคู่สัญญาภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ


   สถานการณ์การวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมวิจัย  
สถานการณ์การวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมวิจัยหน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้