สื่อเผยแพร่

   หนังสือ 
 
   เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 
แนวทางสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิหรือสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นำไปใช้ในการประเมินหรือทบทวนตนเอง ที่ช่วยให้หน่วยบริการปฐมภูมิมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่มีความจำเพาะ และมีความพิเศษสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมินั้นๆ
 
   การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award_CUP & PCU)
 
   หนังสือ 
แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 2550-2554
 
   หนังสือ 
ตกผลึกอุดมการณ์ปฐมภูมิ สู่ปฏิบัติการงานสุขภาพชุมชน
 
   หนังสือ 
ประมวลปาฐกถาแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
   Fact sheet  
   บทความ  

หน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์