ข้อมูล

   ผลการติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูน ย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ  
โครงการติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และติดตามหนุนเสริมศักยภาพของกลไกการดำเนินงานที่มีอยู่ในพื้นที่ ควบคู่กับการใช้คู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต่อกลุ่มเป้าหมาย
   สาระสำคัญจากการประชุม NCD Forum 2014 
Non Communicable Disease Forum 2014 : "ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง" ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี
   ผลึกกำลัง 5 ส. เสริมพลังสร้างระบบสุขภาพที่เข็ มแข็ง พึ่งตนเองได้ 
ประเทศไทยมีองค์กรสุขภาพหลายองค์กรที่ดำเนินการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช)ฯลฯ ดังนั้น หน่วยงานด้านสุขภาพเหล่านี้จึงร่วมกันกำหนดประเด็นการพัฒนาระบบสุขภาพในมิติ “สุขภาวะ” และพัฒนาเป็น "แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน"

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap