VDO


 PRIMARY CARE คืออะไร? 

 เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 

 การขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 วาระคนเชียงม่วน ชวนกันลด ละ เลิกสุรา 

 เครือข่ายสุขภาพอำเภอ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน 

 ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

 ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

 ต้นแบบการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย อบต.หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปาดง ตำบลจำปาโมง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 การดูแลผู้ป่วยระยะยาว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 การดูแลผู้สูงอายุ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 บทเรียนพัฒนาคุณภาพเครือข่าบบริการปฐมภูมิ(PCA) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  

 หมอครอบครัว...ดอกไม้แกร่งในแปลงชุมชน 

 NCD Forum 2014  

 อินแปง 

 ธรรมนูญสุขภาพตำบลไผ่ 

 พลังชุมชน สร้างงาน สานอาชีพ 

เลือกหน้า

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap