เอกสารเผยแพร่

   Research Brief 
     รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว 
     การทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ  
   Policy Brief 
     ข้อเสนอชุดตัวชี้วัดชุมชนที่มีค วามเข้มแข็ง 
     ข้อเสนอต่อการการเสริมพลังอำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค ์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพ ชุมชน 
   เอกสารวิชาการ 
     ความเชื่อมโยง ทีมหมอครอบครัว คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพชุมชน 
     กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
     การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรทั่วไป 
     รายงานการทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ 
     สถานการณ์และกลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)  
   เอกสารความรู้ 
     พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่น และหมอครอบครัว เพื่อสุขภาวะชุมชน 
     บทเรียนการบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง 
     บทเรียนการต่อร้อยพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ 
     ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทศวรรษหน้า 
     ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแกนนำขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี  

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap