เอกสารวิชาการ

   ความเชื่อมโยง ทีมหมอครอบครัว คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพชุมชน 
   กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรทั่วไป 
   รายงานการทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ 
   สถานการณ์และกลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)  
   สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2554 
   รายงานสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทยปี 2553 

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap