ลิงค์เครือข่าย

   กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health) 
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (National Health Security Office) 
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (Thai Health Promotion Foundation) 
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) (National Health Commission Office of Thailand) 
   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program Thailand) 
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (Health Systems Research Institute) 
   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) (The Institute of Health Promotion for People with Disability)  
   สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) (The Knowledge Management Institute) 
   สถาบันพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (สพป.) (Institute of Primary Care Development) 
   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) (National Health Foundation) 
   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) (Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute) 
   ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (The Royal College of Family Physicians of Thailand) 
   โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) 
   องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) 
   เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap