ข่าว / กิจกรรม

   การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน  
เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3 : การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

   การจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการดูแลแบบผสมผสาน  
เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 : การจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการดูแลแบบผสมผสาน (holistic and comprehensive care) วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

   เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 
“ระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง : People-Centered Health Care” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

   ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภออย่างมีส่วนร่วม  
โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภออย่างมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
   กระทรวงสาธารณสุขกำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” 
   เวทีประชุมวิชาการ “การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ”  
เวทีนำเสนอบทเรียนการติดตามประเมินผลเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้แทนองค์กรภาคี
   เวทีประชุมวิชาการ การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Partnership management) 
บทเรียนการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ บทบาทนายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นระบบ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
   นโยบาย “ผู้บริหารสธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย “ผู้บริหารสธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559 ประเมินภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นต้นแบบให้บุคลากรสาธารณสุข นำไปสู่ “องค์กรไร้พุง”
   เวทีประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการบุคลากรปฐมภูมิ”  
เวทีประชุมวิชาการ model of primary care network management ประเด็น “การบริหารจัดการบุคลากรปฐมภูมิ” ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
   ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และชุมชน  
การประชุมครั้งนี้เป็นการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบบริการการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน แนวทางการทำงานของ มสพช. ตลอดจนแนวทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน และสื่อสารองค์กรของมสพช.

กระบวนการพูดคุยหลายท่านอาจไม่คุ้นชิน โดยเป็นการเปรียบเทียบ (metaphor) ที่ทำให้เห็นความคิด ความรู้สึกของคนทำงาน ทั้งผู้บริหาร คนปฎิบัติงาน นักวิชาการต่องานที่ทำ และเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน

เลือกหน้า