สื่อเผยแพร่

 หนังสือ 
     สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุ 
     บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ 
     สู่ชุมชนสุขภาพดี 
     บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
     บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน 
 poster 
     บู้ธนิทรรศการ 17th HA NATIONAL FORUM คุณภาพในทุกลมหายใจ 
     ความเชื่อมโยงระดับอำเภอกระบวนก ารจัดการและการดำเนินงานในระดับ อำเภอ 
     (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบ บบริการปฐมภูมิ (พ.ศ. 2559-2568) 
 power point 
     ประกาศแนวนโยบายความร่วมมือการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนระยะต่อไป 
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลและสารสนเทศบูรณาการเพื่องานผู้สูงอายุ : เปิดประเด็นและมุมมองใหม่ๆ โดยผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา 
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลและสารสนเทศบูรณาการเพื่องานผู้สูงอายุ : การพัฒนาระบบข้อมูลและโปรแกรมส่งเสริมการดูแลที่บ้าน โดย ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ 
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลและสารสนเทศบูรณาการเพื่องานผู้สูงอายุ : การจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลบูรณาการงานผู้สูงอายุในบริบทท้องถิ่น กรณีต.ท่าศาลา  
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Ted Talk : กลไกและภาคีบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ต.ทุ่งหวลง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โดย คุณเอกศิลา ปาณศรี 
 แผ่นพับ 
      เกาะขอบเวที สานพลังภาคี สู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21 วันที่ 12 ธ.ค. 60  
     เกาะขอบเวที สานพลังภาคี สู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21 วันที่ 13 ธ.ค. 60 
     บู้ธนิทรรศการ 17th HA NATIONAL FORUM คุณภาพในทุกลมหายใจ 
     การจัดการโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ 
     แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
 Mind Map แนวคิดการพัฒนาของพื้นที่ 
     รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
     รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยอ้อ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
     รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การกลุ่มออมทรัพย์บ้านขุนสมุทรจ ีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
     รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การกลุ่มเกษตรกรสวนยางชุมชนไม้เ รียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด ก ารกลุ่มออมทรัพย์ห้วงน้ำขาว ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด 
 วารสาร 
      วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Vol.3 No.2 October 2012-January 2013  
     วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Vol.3 No.1 July - October 2011 
     วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Vol.2 No.6 November 2010 - February 2011 
     วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Vol.2 No.5 August - October 2010 
     วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Vol.1 No.4 May - July 2010 
 งานวิจัย 
 
   โครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนและเงื่อนไขจากพื้นที่ในการจัดการระบบการดูแลระยะยาว และสื่อสารสาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวเพื่อขยายผลการพัฒนาจากกลไกสำคัญที่มีในระบบ
 
   พื้นที่พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
พื้นที่พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็ นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “แผนงานพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน” วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการ

ตนเองด้านสุขภาพ
 
   ANALYSIS OF SELECTED TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF COMMUNITY HEALTH NEEDS 
 
   โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน 
1. เพื่อศึกษา รูปแบบ วิธีการ ปัจจัย และกลไกที่ทำให้เกิดการจัดการเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

2. เพื่อวิเคราะห์เครื่องมือ (tool) และกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ กับสุขภาพภายใต้สถานการณ์ของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
 
   การวิเคราะห์เครื่องมือและกระบว นการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สุขภาพชุมชน 
วิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการหลักสำหรับการประเมินสุขภาพชุมชน

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap