สื่อเผยแพร่

 หนังสือ 
     สู่ชุมชนสุขภาพดี 
     บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
     บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน 
     บทเรียนการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ 
     การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 poster 
     บู้ธนิทรรศการ 17th HA NATIONAL FORUM คุณภาพในทุกลมหายใจ 
     ความเชื่อมโยงระดับอำเภอกระบวนก ารจัดการและการดำเนินงานในระดับ อำเภอ 
     (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบ บบริการปฐมภูมิ (พ.ศ. 2559-2568) 
 แผ่นพับ 
     บู้ธนิทรรศการ 17th HA NATIONAL FORUM คุณภาพในทุกลมหายใจ 
     การจัดการโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ 
     แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
     Community Health System Development Program 
 Mind Map แนวคิดการพัฒนาของพื้นที่ 
     รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
     รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยอ้อ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
     รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การกลุ่มออมทรัพย์บ้านขุนสมุทรจ ีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
     รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การกลุ่มเกษตรกรสวนยางชุมชนไม้เ รียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด ก ารกลุ่มออมทรัพย์ห้วงน้ำขาว ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด 
 วารสาร 
      วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Vol.3 No.2 October 2012-January 2013  
     วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Vol.3 No.1 July - October 2011 
     วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Vol.2 No.6 November 2010 - February 2011 
     วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Vol.2 No.5 August - October 2010 
     วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Vol.1 No.4 May - July 2010 
 งานวิจัย 
 
   โครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนและเงื่อนไขจากพื้นที่ในการจัดการระบบการดูแลระยะยาว และสื่อสารสาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวเพื่อขยายผลการพัฒนาจากกลไกสำคัญที่มีในระบบ
 
   พื้นที่พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
พื้นที่พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็ นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “แผนงานพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน” วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการ

ตนเองด้านสุขภาพ
 
   ANALYSIS OF SELECTED TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF COMMUNITY HEALTH NEEDS 
 
   โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน 
1. เพื่อศึกษา รูปแบบ วิธีการ ปัจจัย และกลไกที่ทำให้เกิดการจัดการเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

2. เพื่อวิเคราะห์เครื่องมือ (tool) และกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ กับสุขภาพภายใต้สถานการณ์ของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
 
   การวิเคราะห์เครื่องมือและกระบว นการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สุขภาพชุมชน 
วิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการหลักสำหรับการประเมินสุขภาพชุมชน
 power point 
     Analyzing of selective tools and approaches for community health needs assessment 
     พลังเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเพื่อสุขภาพชุมชน โดย นพ.จรัส 
     เสวนา เรื่อง “ระบบสุขภาพชุมชน: เป้าหมาย บทเรียนและการสนับสนุน” นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  
     เสวนา เรื่อง “ระบบสุขภาพชุมชน: เป้าหมาย บทเรียนและการสนับสนุน” นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  
     เสวนา เรื่อง “ระบบสุขภาพชุมชน: เป้าหมาย บทเรียนและการสนับสนุน” นพ.ชูชัย ศรชำนิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap