แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

เอกสารแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิฉบับสมบูรณ์
   สรุปผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาสถานการณ์และข้อเสน อทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภู มิ และเครือข่ายหมอครอบครัว อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 


   แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบร ิการปฐมภูมิฉบับสมบูรณ์ 


   แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกา รพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิฉบับสมบ ูรณ์ 


   สรุปย่อแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒน าระบบบริการปฐมภูมิ 


   สาระสำคัญของเนื้อหายุทธศาสตร์ท ศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ในรูปแบบของ โปสเตอร์ และ PowerPoint หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap