การศึกษาสถานการณ์คุณภาพระบบบริการปฐมภูมิจากมุมมองผู้รับบริการวัยผู้ใหญ่

   การศึกษาสถานการณ์คุณภาพระบบบริ การปฐมภูมิจากมุมมองผู้รับบริกา รวัยผู้ใหญ่ 
   สถานการณ์คุณภาพบริการปฐมภูมิฯ พร้อมข้อเสนอแนวทางการจัดบริการ ปฐมภูมิ 
   แบบสัมภาษณ์ ประเมินระบบบริการปฐมภูมิจากมุม มองผู้รับบริการวัยผู้ใหญ่ 
   โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
   โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
   โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
   โรงพยาบาลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดขอนแก่น 
   โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap