แผ่นพับ

    เกาะขอบเวที สานพลังภาคี สู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21 วันที่ 12 ธ.ค. 60  
   เกาะขอบเวที สานพลังภาคี สู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21 วันที่ 13 ธ.ค. 60 
   บู้ธนิทรรศการ 17th HA NATIONAL FORUM คุณภาพในทุกลมหายใจ 
     เกี่ยวกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) 
     พื้นที่ทำงาน 
     ความเชื่อมโยงกระบวนการจัดการแล ะการดำเนินงานในระดับอำเภอ 
     ระบบเรียนรู้และพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเ ครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
     บทบาท สพช. และ สพป. กับการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ 
   การจัดการโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ 
   แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
   Community Health System Development Program 

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap