แผ่นพับ

   บู้ธนิทรรศการ 17th HA NATIONAL FORUM คุณภาพในทุกลมหายใจ 
     เกี่ยวกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) 
     พื้นที่ทำงาน 
     ความเชื่อมโยงกระบวนการจัดการแล ะการดำเนินงานในระดับอำเภอ 
     ระบบเรียนรู้และพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเ ครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
     บทบาท สพช. และ สพป. กับการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ 
   การจัดการโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ 
   แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
   Community Health System Development Program 

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap