Mind Map แนวคิดการพัฒนาของพื้นที่

   รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
   รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยอ้อ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
   รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การกลุ่มออมทรัพย์บ้านขุนสมุทรจ ีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
   รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การกลุ่มเกษตรกรสวนยางชุมชนไม้เ รียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด ก ารกลุ่มออมทรัพย์ห้วงน้ำขาว ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด 
   รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การบ้านหนองกลางดง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวงบคิรีขันธุ์ 
   รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านเปร็ ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว จังหวัดตราด 
   รูปแบบความสำเร็จของการบริหารจั ดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
   รูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัด การกลุ่มสวัสดิการชุมชนบ้านบางโ รง ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต 
   ความสำเร็จในการบริหารจัดการบ้า นโนนห้วยแคน ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
   ความสำเร็จในการบริหารจัดการชุม ชนน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap