power point

   Analyzing of selective tools and approaches for community health needs assessment 
   พลังเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเพื่อสุขภาพชุมชน โดย นพ.จรัส 
   เสวนา เรื่อง “ระบบสุขภาพชุมชน: เป้าหมาย บทเรียนและการสนับสนุน” นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  
   เสวนา เรื่อง “ระบบสุขภาพชุมชน: เป้าหมาย บทเรียนและการสนับสนุน” นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  
   เสวนา เรื่อง “ระบบสุขภาพชุมชน: เป้าหมาย บทเรียนและการสนับสนุน” นพ.ชูชัย ศรชำนิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 

เลือกหน้า

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap