งานวิจัย

   โครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนและเงื่อนไขจากพื้นที่ในการจัดการระบบการดูแลระยะยาว และสื่อสารสาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวเพื่อขยายผลการพัฒนาจากกลไกสำคัญที่มีในระบบ
   พื้นที่พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
พื้นที่พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็ นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “แผนงานพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน” วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการ

ตนเองด้านสุขภาพ
   ANALYSIS OF SELECTED TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF COMMUNITY HEALTH NEEDS 
   โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน 
1. เพื่อศึกษา รูปแบบ วิธีการ ปัจจัย และกลไกที่ทำให้เกิดการจัดการเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

2. เพื่อวิเคราะห์เครื่องมือ (tool) และกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ กับสุขภาพภายใต้สถานการณ์ของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
   การวิเคราะห์เครื่องมือและกระบว นการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สุขภาพชุมชน 
วิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการหลักสำหรับการประเมินสุขภาพชุมชน
   ศักยภาพตำบลและประเด็นการวิจัยแ ละพัฒนา : ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพตำบลและประเด็นการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ตำบลตะกาดเง้า

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap