หนังสือ

   สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุ 
   บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ 
   สู่ชุมชนสุขภาพดี 
   บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
   บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน 
   บทเรียนการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ 
   การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
   คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ 
   เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
   เบาหวานจะรุกหรือจะรุกเบาหวาน 
   เหลียวหลังแลหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
   การศึกษาสถานการณ์คุณภาพระบบบริการปฐมภูมิจากมุมมองผู้รับบริการวัยผู้ใหญ่ 
   แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
   เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 
   จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA 
   หมอครอบครัว : พลังขับเคลื่อน NCD 
   การจัดการ ลดความเสี่ยง/พฤติกรรม ให้ได้ผล 
   การสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อลดเสี่ยง ลดโรค 
   สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2547 – 2558 
   การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ 
   คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

เลือกหน้า

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap