ข่าวกิจกรรม

   เวทีเครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  
วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

   สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน" 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ประกอบด้วยเอกสาร 4 ส่วนดังนี้

(1.) สูจิบัตรงาน (2.) เอกสารประกอบ ห้องใหญ่

(3.) เอกสารประกอบ ห้องย่อย วันที่ 12

(4.) เอกสารประกอบ ห้องย่อย วันที่ 13
   เวทีสุขภาพชุมชน “การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน” 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ ราชการแจ้ งวัฒนะ เวทีสุข ภาพชุ ม ชน “การเรี ย นรู้ สู่ ระบบการ

พัฒนาสุขภาพชุมชนที่ย่ งยืน” เป็ นเวทีการสรุ ปบทเรี ยน

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทางานในพืนที่

   สรุปประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สรุปเนื้อหาเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(16จังหวัด)  
สรุปประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สรุปเนื้อหาเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (16 จังหวัด) วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม โรงแรมมันตราวารี จังหวัดขอนแก่น
    ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
นางสาววนิดา วิระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม
   การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
สพช. ร่วมกับทีมสนับสนุนพื้นที่ จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
   การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลบางบาล พระนครศรีอยุธยา 
สพช. ร่วมกับทีมสนับสนุนพื้นที่ จัดประชุมพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ร่วมกับทีมสนับสนุนพื้นที่ จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
   ประชุมเตรียมทีมพี่เลี่ยงภาคอีสานและเตรียมพื้นที่ต้นแบบ 
สพช.ประชุมเตรียมทีมวิทยากรและทีมพื้นที่กรณีศึกษาภาคอีสาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
   เรียนรู้การใช้เครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ณ ตำบลเมืองแก จังหวัดสุรินทร์ 
สพช.จับมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดอบรมการใช้เครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตั้งเป้าขยาย 600 ตำบลภายใน 3 ปี
   ประเมินต้นทุนชุมชนโซนภาคใต้ 
สพช จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประเมินต้นทุนชุมชนโซนภาคใต้
   ศึกษาดูงานตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา 
แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จัดศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนของ อบต. ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   ข่าว 
สพช.ประชุมเตรียมทีมวิทยากรและทีมพื้นที่ภาคอีสาน

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน