เวทีนโยบาย

   พี่เลี้ยง 
     ครั้งที่4 
     ครั้งที่3 
แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนจัดประชุมทีมพี่เลี่ยงภาคกลางในหัวข้อ : โครงสร้างและบทบาทการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 เพื่อร้วมกันกำหนดแนวทางดำเนินงาน
     ครั้งที่2 
แผนงานพัฒนำระบบสุขภาพชุมชน จัดประชุมทีมพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ โครงสร้ำงและบทบาทการทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันทบทวนเป้าหมายแผนงานและกำหนดบทบาทและแนวทางดำเนินงานร่วมกัน
     ครั้งที่1 
แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จัดประชุมทีมพี่เลี้ยงเป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมการสู่การเป็นกลไกประสานในพื้นที่
   คณะทำงานกลาง 
     ครั้งที่ 5 
การประชุมคณะทำงานกลางแผนงานพัฒ นาระบบสุขภาพชุมชนครั้งที่ 5/2555
     ครั้งที่ 4 
รายงานการประชุมคณะทางานกลางแผน งานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4/2555
     ครั้งที่ 3 
     ครั้งที่ 2 
   ประชุมอนุกรรมการสุขภาพชุมชน 
     ครั้งที่ 5 
     ครั้งที่ 4 
     ครั้งที่ 3 
     ครั้งที่ 2 

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน