เวทีขับเคลื่อนและนโยบาย

   Scenario ระบบสุขภาพชุมชน 
สพช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Scenario ระบบสุขภาพชุมชน เพื่อทำความเข้าใจร่วมเรื่องขอบเขตและเป้าหมายปลายทางของระบบสุขภาพชุมชน


   ประชุมทีมพี่เลี้ยง 
ประชุมทีมพี่เลี้ยงแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อทบทวนเป้าหมายของแผนงานและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน


    ประชุมทีมพี่เลียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเตรียมงานพื้นที่ต้นแบบ 
แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเตรียมทีมวิทยากรและทีมพื้นที่กรณีศึกษา “การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ณ เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


   ประชุมทีมพี่เลียงภาคกลาง 
สพช. ประชุมทีมพี่เลี้ยงภาคกลางเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในโครงสร้างและบทบาทการทำงานร่วมของพี่เลี้ยงในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งออกแบบทิศทางการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วางกลไกการสนับสนุน เครื่องมือ และกลไกการจัดการเพื่อให้เกิดการยกระดับและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ


   ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงาน  
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 2/2555หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน