ข่าว/กิจกรรม

   ความงดงามที่งอกเงยจาก DHS 
   ข่าวกิจกรรม 
 
   เวทีเครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  
วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 
   สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน" 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ประกอบด้วยเอกสาร 4 ส่วนดังนี้

(1.) สูจิบัตรงาน (2.) เอกสารประกอบ ห้องใหญ่

(3.) เอกสารประกอบ ห้องย่อย วันที่ 12

(4.) เอกสารประกอบ ห้องย่อย วันที่ 13
 
   เวทีสุขภาพชุมชน “การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน” 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ ราชการแจ้ งวัฒนะ เวทีสุข ภาพชุ ม ชน “การเรี ย นรู้ สู่ ระบบการ

พัฒนาสุขภาพชุมชนที่ย่ งยืน” เป็ นเวทีการสรุ ปบทเรี ยน

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทางานในพืนที่

 
   สรุปประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สรุปเนื้อหาเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(16จังหวัด)  
สรุปประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สรุปเนื้อหาเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (16 จังหวัด) วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม โรงแรมมันตราวารี จังหวัดขอนแก่น
 
    ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
นางสาววนิดา วิระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม
   ปฏิทินกิจกรรม 
     ประชุมเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อระบบสุขภาพชุมชน "จากศูนย์ดูแลต้นแบบสู่การขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการ" 
ประชุมเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อระบบสุขภาพชุมชน "จากศูนย์ดูแลต้นแบบสู่การขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการ" วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

     เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็น (เกษตรอินทรีย์ แพทย์แผนไทย โฮมสเตย์) พื้นที่เรียนรู้: หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร 
วันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
     เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคใต้ตอนบน (ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบี่) 
วันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ตำบลเขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
     เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็น (โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ) พื้นที่เรียนรู้: ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์  
วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
     เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็น (ผู้สูงอายุ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์)  
พื้นที่เรียนรู้: มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ณ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน