พื้นที่ต้นแบบ

   บทเรียนการขับเคลื่อน DHS จังหวัดจันทบุรี 
   สภาสุขภาพอำเภอ กลไกขับเคลื่อน DHS จังหวัดสกลนคร 
   หนุนเสริมวิธีคิด DHS และพัฒนาคนด้วย DHML อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
   ความท้าทายของการพัฒนา DHS ในเขตเมือง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
   เครือข่ายสุขภาพอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ขยับการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
   เครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขับเคลื่อน DHS จากอำเภอสู่ตำบล 
   วางรากฐานระบบสุขภาพชุมชนที่อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 
   สานเครือข่ายการพัฒนา DHS ด้วยข้อมูลโรคเรื้อรัง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองมีแนวทางการดำเนินงาน DHS ที่ชัดเจน คือ การแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน ร่วมกันสร้างมุมมองของการพัฒนาระบบสุขภาพและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของอำเภอวังจันทร์ บูรณาการการบริหารจัดการเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนของพื้นที่ เกิดเป็นเครือข่ายการพัฒนา DHS อำเภอวังจันทร์ แนวทางกิจกรรมสำคัญที่ทุกพื้นที่ตำบลได้ดำเนินการ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างแกนนำพัฒนาการดูแล การจัดกิจกรรม service mind สำหรับผู้ป่วยและครอบครัว การสร้างบทบาททีมสหสาขาวิชาชีพ การสร้างบทบาทแกนนำสุขภาพ การจัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย และมีการบันทึกและใช้ข้อมูลร่วมกัน
   ระบบบริการคุณภาพสู่การเรียนรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนา DHS (Chronic Care) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรคเรื้อรังมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีเป้าหมายการทำงานที่วางไว้คือ “ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแล โรคเรื้อรังในชุมชนได้รับการควบคุม และชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันต่อภัยสุขภาพ”
   ยกระดับ EPI ด้วยพลัง DHS อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 12 พบการระบาดของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น โรคคอตีบ หัด คางทูม และหัดเยอรมัน โดยจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบสูงสุดในเขต จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ สสอ.เมืองปัตตานี ตระหนักถึงความสำคัญในการนำ DHS มาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ EPI โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การทำให้เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไม่ให้มีอัตราการป่วยและอัตราการตายของเด็กอายุ 0-5 ปี ด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และสุดท้ายคือทำให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการดำเนินงาน EPI
   เปิดไอเดียการจัดการสุขภาพชุมชน 
การร่วมมือร่วมใจกำจัดต่นเหตุของโรคติดต่อในชุมชน รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแก้ปัญหายุงลาย ต้นเหตุโรคไข้เลือดออก
   เปิดมุมมองระบบสุขภาพชุมชน จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข 
เปิดมุมมองระบบสุขภาพชุมชน จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขสู่ขั้นตอนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ “เลียนแบบ”ได้แต่ห้าม “ลอก”

   กำจัดขยะแบบไร้ถัง มิติใหม่สร้างชุมชนสะอาดด้วยตนเอง 
พูดง่ายๆ คือหากนำขยะใส่รถกะบะก็สามารถบรรจุขยะได้สี่หมื่นกว่าคัน รวมระยะทางที่จอดต่อกันยาวรวมกว่า 200 กิโลเมตร หรือเทียบง่ายๆ คือจอดเริ่มจากอนุสารีย์ชัยสมรภูมิก็ต่อกันไปตามถนนพหลโยธินผ่านสระบุรี แก่งคอย ปากช่อง อุดรธานี และคันสุดท้ายจะไปจอดถึงเวียงจันทร์
   เปิดมุมคิดสุรศักดิ์ สิงห์หาร จากผู้ตาม.....สู่ผู้นำ  
“ผมเข้ามาทำงานที่นี่ด้วยพื้นฐานนักปกครอง ซึ่งตอนแรกนั้นผมไม่มีความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุขเลย แต่ด้วยความที่พื้นที่แห่งนี้ชาวบ้านมีความเข้มแข็งมาก ผมก็เลยเข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมกับชาวบ้าน ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ร่วมกันจะทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน”สุรศักดิ์ สิงห์หาร
   ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ชุมชนเมืองแก 
“เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ดังนั้นการพัฒนาและปลูกฝังความคิดในช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่า
   สุขแท้ที่เมืองแก กับเกษตรอินทรีย์บนวิถีที่พอเพียง 
“เมื่อตอนเป็นหนุ่มบ้านผมยากจนมาก ผมเข้าไปทำงานที่กรุงเทพเป็นช่างเชื่อมไฟฟ้า ตอนแรกที่ทำงานก็ทำไม่เป็น เปิดเครื่องเชื่อมเหล็กแต่ละครั้งเศษเหล็กก็กระเด็นเข้าตา น้ำหูน้ำตาไหลเต็มไปหมด ผมนั่งรถเมล์กลับบ้านตาแดงแล้วก็บวมมากแต่วันถัดมาก็ต้องไปทำงานอยู่ดีเพราะเราไม่มีความรู้ เราถึงต้องยอมทำงานที่ยากลำบากเพื่อให้ได้เงิน”
   ชุมชนน้ำเกี๋ยน 
น้ำเกี๋ยนเป็นชื่อตำบลเล็ก ๆ ห่างตัวเมืองน่านราวสิบกิโลเมตร แบ่งออกเป็นห้าหมู่บ้าน อยู่ในเขตกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปทางเส้นทางพระธาตุแช่แห้ง
   แม่ทา บทเรียนที่ยาวนานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สันนิฐานว่าอพยพมาเมื่อปี พ.ศ. 2186 โดยมีชนเผ่ายางแดง ซึ่งเป็นชาวปากาเกอญอ เข้ามาอยู่ที่ห้วยยางคา และได้อพยพออกไปจากพื้นที่เพราะกลัวผี(เจ้าที่แรง)
   ห้องเรียนชุมชนตำบลเขาคอก 
ตำบลเขาคอก มีพื้นที่ 58,812 ไร่หรือประมาณ 94.06 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัยไปทางทิศใต้ประมาณ 19 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 70 กิโลเมตร


หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน