รายงานสถานการณ์

   รายงานสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ปี 2553 
รายงานสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ปี 2553


    การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 
การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวัด สำนักสงฆ์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


   งานพัฒนาระบบติดตามประเมินสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิ (กรณีศึกษา 4 จังหวัด)  
งานพัฒนาระบบติดตามประเมินสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิ (กรณีศึกษา 4 จังหวัด)


   ชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
ชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ด้านงบประมาณ)


   ชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  
ชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ด้านกำลังคน)


   การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคน  
การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคน


   ชุดข้อมูลหรือตัวชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผล  
ชุดข้อมูลหรือตัวชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผล   รายงานการประเมินผลปฏิบัติตามนโยบาย รพสต.ในพื้นที่ภาคตะวันอ 
รายงานการประเมินผลปฏิบัติตามนโยบาย รพสต.ในพื้นที่ภาคตะวันออกหน้าแรก | แนวคิดการติดตาม | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | Link งานประเมินผล