เป้าหมาย

 

เป้าหมาย

              เป้าหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มุ่งที่ผลลัพธ์ คือ การสร้างความสุขให้เกิด

ขึ้นในทุกระดับ(บุคคล ครอบครัว ชุมชน) และครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มในชุมชน

1.สำรวจและช่วยเหลือผู้ที่ถูกทอดทิ้งทุกคนในชุมชน เช่น คนแก่ คนตาบอด ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดู

ต้องอดมื้อกินมื้อ หรือเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพัง

2.เศรษฐกิจพอเพียงและการมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่

3.รักษาคนที่เป็นหวัดเจ็บคอได้ทุกคน โดยการดูแลตนเอง การดูแลในครอบครัวหรือในชุมชน

โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล ซึ่งสามารถทำได้ดีกว่าและถูกกว่าการรักษาในโรงพยาบาล ถ้าทำได้จะ

ทำให้โรงพยาบาลลดภาระลงและมีเวลาดูแลผู้ป่วยอื่นๆ ด้วยความประณีตขึ้น

4.รักษาคนเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ทุกคน คนเป็นเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการวินิจฉัย และคนที่ได้รับการวินิจฉัยก็ได้รับการรักษาไม่ดี โรงพยาบาลไม่มีทาง

รักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ดี จะดีได้ต่อเมื่อได้รับการดูแลเชิงบุคคลและอย่างต่อ

เนื่อง ควรสำรวจชุมชนและวินิจฉัยคนเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงหมดทุกคนเป็น 100

เปอร์เซ็นต์ และจัดการการรักษาเชิงบุคคลและอย่างต่อเนื่องหมดทุกคน


ถ้าคนเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการควบคุมอย่างดีหมดทุกพื้นที่ จะตัดความสูญ

เสียสุขภาพ สูญเสียชีวิต และสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมโหฬาร ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

จะประเมินได้โดยไม่ยาก

5.ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังได้ที่บ้าน ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เป็นอัมพาต ปวดข้อ

 ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ ทั้งแก่ด้วย ทั้งจนด้วย ทั้งป่วยด้วย ต้องไปโรงพยาบาล ลำบากเหลือกำลัง

และได้รับการบริการที่ไม่ดีเลย เหมือนตกนรกทั้งเป็น ถ้ามีพยาบาลเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมถึงบ้าน ดูแล

และแนะนำจะมีความสุขประดุจขึ้นสวรรค์ทีเดียว

6.ควบคุมโรคที่พบบ่อย เช่น ไข้เลือดออก ชุมชนเข้มแข็งจะสามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ และ

ควบคุมโรคอื่นๆ อีก เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก ติดยาเสพติด ฯลฯ

7.ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็งจะสร้างเสริมสุขภาพด้วยประการต่างๆ เช่น ขจัดความ

ยากจน สร้างเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรม และสร้างเสริมพฤติกรรม

สุขภาพ เช่น ออกกำลัง ไม่สูบบุหรี่ ควบคุมการดื่มเหล้า มีโภชนาการที่ดี เป็นต้น

ที่มา: ศ.นพ.ประเวศ วะสี “การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” กรกฎาคม 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 4381 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เป้าหมาย
 แผนภาพอนาคต
 นิยาม/ความหมาย

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน