นิยาม/ความหมาย

 

ความหมาย ระบบสุขภาพชุมชน

สุขภาพ ตามความหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งทางกาย  ทางจิต  ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

ระบบสุขภาพชุมชนหมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันที่ทำให้เกิดสุขภาวะของ

ประชาชนในชุมชน โดยความร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

องค์ประกอบดังกล่าวได้แก่  

-      องค์กรในชุมชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสังคม ผู้นำชุมชน(ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ) องค์กรของชุมชน ครอบครัวและปัจเจก

-      องค์กรด้านสุขภาพ ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แพทย์พื้นบ้าน เป็นต้น

-      หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ โรงเรียน วัด กองทุนสุขภาพตำบล

-      อื่น ได้แก่ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน  เป็นต้น

 

ที่มา: ศ.นพ.ประเวศ วะสี การจัดการใหม่เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 

นิยามเชิงปฏิบัติการ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

หมายถึง การจัดกระบวนการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ศักยภาพของชุมชน การพัฒนาศักยภาพ

การเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความเป็นพลเมือง ตลอดจนการกำหนดนโยบายในระดับพื้นที่ โดยใช้การมี

ส่วนร่วมขององค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน ทั้ง

นี้เป็นการทำงานขององค์กรภาคีที่สนับสนุนให้เกิดปฏิบัติการในพื้นที่ระดับตำบล ได้แก่ สปสช. สสส. สช. และ สธ. 
 

องค์กรภาคีหลัก

หมายถึง สปสช. สสส. สช. และ สธ. ที่มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมิน

หมายถึง สปสช. สสส. สช. และ สธ. ที่มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมิน

ผล และร่วมนำเสนอในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีการ

จัดการตนเองสู่ชุมชนแห่งสุขภาวะ โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อปรับบทบาท และวิธีการทำงานของ

องค์กรหลักนี้โดยอัตโนมัติในที่สุด 
 

องค์กรภาคีร่วมพัฒนา

หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานและผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เข้ามาร่วมทำงานกับองค์กรภาคีหลัก ในการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยร่วมปฏิบัติการกับองค์กรในพื้นที่ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ องค์กร

ชุมชน หน่วยงานรัฐในพื้นที่ จนสามารถขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นแห่งสุขภาวะ

องค์กรภาคีร่วมพัฒนาอาจได้แก่ สถาบันการศึกษา ศูนย์หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และ

องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น

โครงสร้างหลักของระบบสุขภาพชุมชน

 

องค์กรหลักในการสร้างปฏิบัติการต่าง ๆ ในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 2620 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิยาม/ความหมาย
 เป้าหมาย
 แผนภาพอนาคต

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน