เกี่ยวกับแผนงาน

 

แผนงานกำกับติดตามประเมินผลระบบบริการปฐมภูมิ

การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย เป็นอีกภารกิจของ สพช.เพื่อใฟ้มีข้อมูลทันต่อสถานการณ์การพัฒนาบริการปฐมภูมิในประเทศและกระแสการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดของแผนงาน 
เพื่อการติดตาม และประเมินสถานการณ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวมอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยการเชื่อมต่อและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ตลอดจนพัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทางดำเนินงาน
การดำเนินการเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์และระบบติดตามประเมินผลหน่วยบริการปฐมภูมิในระดับประเทศ โดยได้เสนอให้เห็นถึงแนวโน้มทางนโยบาย และแผนการสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิในด้านจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ สถานการณ์ด้านกำลังคนในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายและงบประมาณ รวมถึงสถานการณ์ผลงาน และคุณภาพการดำเนินงานที่เป็นอยู่ของระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ใช้เป็นฐานในการพัฒนาข้อเสนอเพื่อระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทยในก้าวต่อไป

กิจกรรมหลัก

1.การพัฒนาชุดข้อมูลพร้อมแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นชุดตัวชี้วัดแสดงคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิ  ชุดความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้าด้านกำลังคน และสถานการณ์การเงิน รวมทั้งการบริหารจัดการ  โดยพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลประจำที่สามารถดึงมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการพัฒนากลไกการติดตาม โดยเฉพาะหน่วยงานใรระดับเขตและระดับจังหวัด

2.รวบรวมข้อมูลที่มีการจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์ระบบบริการปฐมภูมิประจำปี

3.การดำเนินงานด้านระบบคุณภาพของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

 


อ่าน 996 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บุคลากร
 ติดต่อเรา
 เกี่ยวกับแผนงาน

หน้าแรก | แนวคิดการติดตาม | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | Link งานประเมินผล