ข่าว

 

สพช.ประชุมเตรียมทีมวิทยากรและทีมพื้นที่กรณีศึกษาภาคอีสาน

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย มหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ เทศบาลตำบลเมืองแกอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

การอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และเตรียมความพร้อมเครือข่ายแกนนำที่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้สามารถเรียนรู้ต้นทุนและศักยภาพของชุมชนทั้งในเชิงวิธีคิด กระบวนการหลัก และการประเมินผลชุมชนเข้มแข็งให้กับทีมงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งแสวงหาโอกาสการขยายผลหรือสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียงได้ต่อไป

ทีมวิทยากร ได้แก่ แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยนักวิชาการสาธารณสุขจากศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกเป็นที่ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน 5แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการท้องถิ่น กลุ่มการจัดการสวัสดิการชุมชน กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)รวมจำนวน30 คนที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู และสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 


อ่าน 1831 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เรียนรู้การใช้เครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ณ ตำบลเมืองแก จังหวัดสุรินทร์
 ประเมินต้นทุนชุมชนโซนภาคใต้
 สรุปประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สรุปเนื้อหาเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(16จังหวัด)
 ศึกษาดูงานตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
 ประชุมเตรียมทีมพี่เลี่ยงภาคอีสานและเตรียมพื้นที่ต้นแบบ

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน