ข่าว

 

สพช.ประชุมเตรียมทีมวิทยากรและทีมพื้นที่กรณีศึกษาภาคอีสาน

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย มหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ เทศบาลตำบลเมืองแกอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

การอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และเตรียมความพร้อมเครือข่ายแกนนำที่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้สามารถเรียนรู้ต้นทุนและศักยภาพของชุมชนทั้งในเชิงวิธีคิด กระบวนการหลัก และการประเมินผลชุมชนเข้มแข็งให้กับทีมงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งแสวงหาโอกาสการขยายผลหรือสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียงได้ต่อไป

ทีมวิทยากร ได้แก่ แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยนักวิชาการสาธารณสุขจากศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกเป็นที่ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน 5แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการท้องถิ่น กลุ่มการจัดการสวัสดิการชุมชน กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)รวมจำนวน30 คนที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู และสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 


อ่าน 2063 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


  ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สรุปประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สรุปเนื้อหาเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(16จังหวัด)
 ศึกษาดูงานตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
 เวทีสุขภาพชุมชน “การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน”
 ประชุมเตรียมทีมพี่เลี่ยงภาคอีสานและเตรียมพื้นที่ต้นแบบ

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน