ทบทวนแนวคิดการพัฒนาชุมชน

 

 

ทบทวนแนวคิดการพัฒนาชุมชน

มธุรส ศิริสถิตย์กุล

การพัฒนาเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งก่อกำเนิดขึ้นในช่วง 4 ทศวรรษนี้เท่านั้น แต่กลายเป็นสิ่งจำเป็นในฐานะของการทำประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย นักมานุษยวิทยาและนักสังคมศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งในแง่ที่เป็นผู้วิพากษ์หรือรื้อเลาะความคิดการพัฒนาให้เห็นถึงสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในวิธีคิดเรื่องการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจ หรือการสร้าง “ความเป็นอื่น” ที่ “ด้อยพัฒนา” ให้กับชุมชน และในแง่ที่เป็นผู้สนับสนุนความเข้าใจที่ดีต่อชุมชนเพื่อให้การพัฒนาไม่เกิดผลเสียและมีความละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ในแง่ของการวิพากษ์หรือเปิดโปงให้เห็นสิ่งแฝงเร้นในการพัฒนานั้น การศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนมีความสำคัญยิ่งขึ้นเมื่อชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ไม่อาจหลบเลี่ยงจากการปะทะของกระแสทุนและกระแสการครอบงำให้ทุกอย่างมีมาตรฐานเดียวกับศูนย์กลางได้ งานวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนาของไชยรัตน์ (2544) ได้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาได้กลายเป็นวาทกรรมหลักที่นิยามและจัดวางตำแหน่งแห่งที่และสถาปนาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง “ประเทศพัฒนาแล้ว” และ “ประเทศกำลังพัฒนา” ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชน ชุมชนกับองค์กรภายนอก ชุมชนกับรัฐ และชุมชนกับกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ การศึกษาการพัฒนาชุมชนในโลกยุคหลังสมัยใหม่จึงเป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์อันหลากหลาย เพื่อช่วงชิงการนิยามความหมายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการปรับตัวอย่างรู้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก

ดาวน์โหลด ทบทวนแนวคิดการพัฒนาชุมชน


อ่าน 3262 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 งานวิจัยชุมชน
 ทบทวนแนวคิดการพัฒนาชุมชน
 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
 การวิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสุขภาพชุมชน

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน