ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงาน

 

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 2/2555 

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 

สรุปผลการประชุม steering 2/2555   

 

 

ข้อเสนอแนะแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

 

 

•         พิจารณาประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากแผนงานนี้ ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนของประเทศในภาพรวม ว่ามีความซ้ำซ้อนกับสิ่งที่ดำเนินการอยู่หรือไม่ รวมถึงมีการดำเนินงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานสปสช. สสส. สช. และสธ. อย่างไร  

 

 

•         เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมของแผนงานมากขึ้น เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

 

 

•         ทบทวนวิธีการดำเนินงาน ที่เริ่มจากใช้ข้อมูลจากหน่วยงานระดับประเทศ และใช้เกณฑ์ของนักวิชาการในการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อดำเนินงานนำร่อง อาจทำให้ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้จริง 

 

 

•         เน้นศึกษาพื้นที่จำนวนน้อยแต่เชิงลึก และเลือกพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จทั้งที่ไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานใหญ่หรือพื้นที่ไม่เข้มแข็ง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค 

 

 

•         ให้ทุกแผนงานให้ความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในแผนงานและประชาชนในพื้นที่ เน้นการสร้างนวัตกรรมที่จะนำมาเสริมองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่ให้ขับเคลื่อนอย่างมีพลัง เกิดการพัฒนาและสนับสนุนแผนระดับชาติต่อไป  

 

 

•         ให้พิจารณาภาพใหญ่ว่าแผนงานภายใต้ความร่วมมือฯ ได้สร้างคุณค่าหรือประโยชน์ที่เพิ่มเติมจากการดำเนินงานที่มีอยู่แล้วอย่างไรบ้าง  

 

 

•         การปรับปรุงการดำเนินงานและกำกับดูแลแผนงานฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อไป ดังนี้ 

 

 

•         ผู้บริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการของแต่ละแผนงานฯ ได้แก่ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จะต้องมีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ในภาพรวมของแผนงานฯ อย่างจริงจังพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการแผนงานอย่างเต็มที่ 

 

 

•         กำหนดให้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลของแต่ละแผนงาน (steering sub-committee) และคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงานความร่วมมือฯ (steering committee) บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิม 

 

 

•         กำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละแผนงานเป็นไปในทางเดียวกัน ครอบคลุมและง่ายต่อความเข้าใจ โดยประยุกต์จากแบบฟอร์มที่ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกเสนอ 

 

 

•         องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประเมินแผนงานทุกแผนงาน และในภาพรวม โดยให้มีการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2556 (mid-term review) โดยผู้ประเมินภายนอก 

 

 

•         มอบหมายให้ นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างผู้จัดการแผนงานทั้ง 5 แผนงาน ทั้งนี้หากจำเป็นอาจมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลของแต่ละแผนงานด้วย 

 

 

•         นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.

 

 

 

 


อ่าน 1232 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประชุมทีมพี่เลี้ยง
 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงาน
 ประชุมทีมพี่เลียงภาคกลาง
 Scenario ระบบสุขภาพชุมชน
  ประชุมทีมพี่เลียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเตรียมงานพื้นที่ต้นแบบ

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน