ประชุมทีมพี่เลียงภาคกลาง

 

ชุมทีมพี่เลี้ยงแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนภาคตะวันออก

ครั้งที่ 1: โครงสร้างและบทบาทการทำงานร่วม

 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่าย ประกอบด้วยจังหวัด ระยอง ชลบุรี ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระแก้ว ได้มีการประชุมทีมพี่เลี้ยงแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อโครงสร้างและบทบาทการทำงานร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 

                  

 

 

พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 22 ท่าน จาก 8 จังหวัด และทีมนักวิชาการในพื้นที่จำนวน 10 ท่าน จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) / ศูนย์ อนามัยที่ 3 ชลบุรี / สคร.ที่ 3 ชลบุรี / สำนักทันตสาธารณสุข / สปสช.เขต 6  ระยอง และ ศูนย์ฯ สช. ภาคกลาง ในฐานะเจ้าของสถานที่และผู้รับผิดชอบในการประสานความร่วมมือระดับภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 32 ท่าน

การประชุมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในโครงสร้างและบทบาทการทำงานร่วมของพี่เลี้ยงในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งออกแบบทิศทางการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วางกลไกการสนับสนุน เครื่องมือ และกลไกการจัดการเพื่อให้เกิดการยกระดับและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการมีความสุขของประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ระดับตำบล ภายในปี พ.ศ. 2558 (จำนวน 4,000 พื้นที่)  

 

ซึ่งประเด็นสรุปจากการประชุมครั้งนี้คือ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ของ 8 พื้นที่ และกลไกการดำเนินงานของพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ดังนี้

 

1) กลไกการสนับสนุน /กลไกของผู้สนับสนุน จะต้องมีเครื่องมือหรือกลไกการจัดการเพื่อให้เกิดการยกระดับและขยายผลการพัฒนา community health system program

2) บทบาทของทีมพี่เลี้ยงมี 2 ระดับ ซึ่งบทบาทหลักคือการติดตาม/กำกับ ผลลัพธ์หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น และบทบาทย่อยที่พี่เลี้ยงจะต้องกลับไปทำ คือ การจัดการเนื้อหา (re mapping) ที่เป็นจุดแข็งของพื้นที่ (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) ตนเอง  

3) ผลของการ remapping ควรสามารถจัดหมวดได้เป็นเรื่องเด่นเฉพาะประเด็นภายใต้ประเด็นสุขภาพชุมชน 

 

 

 

 

4) ข้อสรุปกระบวนการดำเนินงาน คือ

  • การจัดการเนื้อหา (re mapping) พื้นที่ตนเองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
  • จากข้อมูล re mapping นำไปสู่การจัดหมวดได้เป็นเรื่องเด่นเฉพาะประเด็นภายใต้ประเด็นสุขภาพชุมชน
  • จากข้อมูล re mapping นำไปสู่การออกแบบแผนยกระดับ และขยายผลการพัฒนา
  • เกิดการจัดการ และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ภายใต้ประเด็นสุขภาพชุมชน
  • เกิดเวทีในพัฒนาศักยภาพ / การแลกเปลี่ยนเพื่อหนุนเสริมให้เกิด “ตำบลเข้มแข็ง” ในพื้นที่ 

สำหรับบทบาทการดำเนินงานระดับเขต และระดับจังหวัดได้ข้อสรุป ดังนี้

  • บทบาทในระดับเขต การสร้างให้เกิดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อหนุนเสริมการทำงาน และกำกับติดตาม
  • บทบาทในระดับจังหวัด การดำเนินงานตามกิจกรรม และสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้เกิด “ตำบลเข้มแข็ง” ในพื้นที่

     


อ่าน 1313 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงาน
 Scenario ระบบสุขภาพชุมชน
  ประชุมทีมพี่เลียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเตรียมงานพื้นที่ต้นแบบ
 ประชุมทีมพี่เลียงภาคกลาง
 ประชุมทีมพี่เลี้ยง

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน