โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการ : เครือข่ายอําเภอเพื่อดูแลผู้สงอายุแบบบูรณาการ

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

1.กำหนดการประชุม
2.เอกสารประกอบ เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดย ศ.ประเวศ วสี
3.เอกสารประกอบ สถานการณ์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดย พ.ญ.ลัดดา ดำริการเลิศ
4.เอกสารประกอบ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในสถานพยาบาล และชุมชน โดย ทีมงานเครือข่ายห้างฉัตร จ.ลำปาง
5.เอกสารประกอบ การพัฒนาผู้สูงอายุ โดย นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท
6.เอกสารประกอบ ทิศทางการพัฒนา สานพลังเพื่อสุ ขภาวะผูสูงอาย โดย นายแพทย์บรรลุ ศิริพาณิชย์
7.เอกสารประกอบ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๖๖๑) และการดําเนินงานนํารองฯ
8.เอกสารประกอบ การสนับสนุนเครือเพื่อข่ายดูแลผู้สูงอายแบบบูรณาการ โดยคุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
9.เอกสารประกอบ แนวทางการขับเคลือนงานพัฒนาคุณภาพชวตผู้สงอายุของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมสขภาพ (สสส.) โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธ์
10.เอกสารประกอบ การสนับสนุนเครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา 
11.เอกสารประกอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวตผู้สงอายุของสานักงานกองทุนสนับบสนุนการสรางเสรมสขภาพ (สสส.)โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธ์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมแยกตามห้องประชุมย่อย

ห้องที่ 1 เครือข่ายดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ห้องที่ 2 การจัดสภาพแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
ห้องที่ 3 พื้นที่ทางสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม
อ่าน 1239 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มสพช. ร่วมกับ สปสช. เขต 6 ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ"
 โครงการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายทีมหมอประจำครอบครัว
 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่นและหมอครอบครัวเพื่อสุขภาวะชุมชน
 ประชุมหารือการพัฒนาทีมที่ปรึกษาคุณภาพระดับเขตสุขภาพ

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน