โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการ : เครือข่ายอําเภอเพื่อดูแลผู้สงอายุแบบบูรณาการ

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

1.กำหนดการประชุม
2.เอกสารประกอบ เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดย ศ.ประเวศ วสี
3.เอกสารประกอบ สถานการณ์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดย พ.ญ.ลัดดา ดำริการเลิศ
4.เอกสารประกอบ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในสถานพยาบาล และชุมชน โดย ทีมงานเครือข่ายห้างฉัตร จ.ลำปาง
5.เอกสารประกอบ การพัฒนาผู้สูงอายุ โดย นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท
6.เอกสารประกอบ ทิศทางการพัฒนา สานพลังเพื่อสุ ขภาวะผูสูงอาย โดย นายแพทย์บรรลุ ศิริพาณิชย์
7.เอกสารประกอบ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๖๖๑) และการดําเนินงานนํารองฯ
8.เอกสารประกอบ การสนับสนุนเครือเพื่อข่ายดูแลผู้สูงอายแบบบูรณาการ โดยคุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
9.เอกสารประกอบ แนวทางการขับเคลือนงานพัฒนาคุณภาพชวตผู้สงอายุของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมสขภาพ (สสส.) โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธ์
10.เอกสารประกอบ การสนับสนุนเครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา 
11.เอกสารประกอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวตผู้สงอายุของสานักงานกองทุนสนับบสนุนการสรางเสรมสขภาพ (สสส.)โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธ์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมแยกตามห้องประชุมย่อย

ห้องที่ 1 เครือข่ายดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ห้องที่ 2 การจัดสภาพแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
ห้องที่ 3 พื้นที่ทางสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม
อ่าน 1359 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภออย่างมีส่วนร่วม
 พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจ เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3
 ประชุมทีมแกนนำเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ
 นโยบาย “ผู้บริหารสธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559
 download เพลง งาน NCD Forum 2014

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน