ประชุมทีมพี่เลียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเตรียมงานพื้นที่ต้นแบบ

 

การเตรียมทีมวิทยากรและทีมพื้นที่กรณีศึกษา “การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ณ เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดประชุมเตรียมการ “การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

 

                   

การอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และเตรียมความพร้อมเครือข่ายแกนนำที่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้สามารถเรียนรู้ต้นทุน และศักยภาพของชุมชนทั้งในเชิงวิธีคิด กระบวนการหลัก และการประเมินผลชุมชนเข้มแข็งให้กับทีมงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งแสวงหาโอกาสการขยายผลหรือสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียงได้ต่อไป

 

ทีมวิทยากร ได้แก่ แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยนักวิชาการสาธารณสุขจากศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกเป็นที่ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน 5 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการท้องถิ่น กลุ่มการจัดการสวัสดิการชุมชน กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมจำนวน 30 คน ที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู และสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  

 

 

 

 

 

 

กระบวนการอบรมเริ่มต้นด้วยทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมแนะนำตัว ต่อจากนั้น นายศุภชัย เศรษฐศักดิ์อำพล นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกกล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงสุพัตรา  ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน แนะนำแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะต้องเป็นพี่เลี้ยงตัวแทนจากพื้นที่ที่จะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งต่อไป 

 

 

 

นายอุบล กระโจมทอง ประธานกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม นำเสนอประวัติชุมชนเมืองแก นางอวยพร พิเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแก นำเสนอข้อมูลพื้นที่แหล่งเรียนรู้ นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก นำเสนอการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนตำบลเมืองแก (เพิ่มเติม) และแนะนำผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มบริหารจัดการท้องถิ่น ได้แก่ นายศุภชัย   เศรษฐศักดิ์อำพล นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร นายบัญชี ยังมี และนางอวยพร พิเพ็ง กลุ่มการจัดการสวัสดิการชุมชน ได้แก่    นางพัชรี บุญมี กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ได้แก่ นายนิสิต พาณิชย์กิจเจริญ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายอุบล กระโจมทอง และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายทองม้วน เสพสุข ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่มศึกษาตามกลุ่ม 

 

 

 

โดยก่อนลงพื้นที่ศึกษาชุมชน แต่ละกลุ่มมีการเตรียมและวางแผนเพื่อเข้าชุมชน ทำความเข้าใจกับกรอบแนวคิดเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมชุมชนก่อนลงพื้นที่สัมผัสเรื่องราวชุมชน หลังจากลงพื้นที่ศึกษาแล้ว แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปข้อมูลสถานการณ์สำคัญที่เป็นจุดเริ่ม ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ข้อมูลแกนนำ/ผู้นำ รวมทั้งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมของแต่ละแหล่งเรียนรู้ และเชื่อมโยงข้อมูลของแหล่งเรียนรู้และทุนทางสังคมที่ได้ร่วมกัน และนำเสนอข้อมูลให้พื้นที่รับทราบ และวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ร่วมกับพื้นที่ โดยจะมีผู้แทนจากเครือข่าย (CUP) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ผู้นำชุมชน และบุคลากรท้องถิ่นที่สนใจพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนจากจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมซึ่งจะเป็นพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป

 

 

 

  

 

 


อ่าน 1220 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


  ประชุมทีมพี่เลียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเตรียมงานพื้นที่ต้นแบบ
 Scenario ระบบสุขภาพชุมชน
 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงาน
 ประชุมทีมพี่เลียงภาคกลาง
 ประชุมทีมพี่เลี้ยง

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน