ประชุมทีมพี่เลี้ยง

 

ประชุมทีมพี่เลียงแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 

สพช. จัดประชุมทีมพี่เลั้ยงแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันขององค์กรภาคีในการขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนท้องถิ่นแห่งสุขภาวะ โดยมีแลกเปลี่ยนประเด็น 4 ประเด็นหลักคือ

1. กลยุทธ์การขับเคลื่อนงาน CHSD (Community Health System Development)

 

 

2. แนวทางและบทบาทการทำงานร่วมกันของเครือข่ายทีมสนับสนุนพื้นที่ 

 

 

3. วางแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน CHSD ในพื้นที่ 

 

 

4. แนวทางการสนับสนุนจากแผนงานฯ เพื่อการพัฒนา และการขับเคลื่อนงาน CHSD ในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นสรุปโครงสร้างและบทบาทการทำงานร่วมตามภาค ดังนี้ 

 

 

ภาคเหนือ 

 

 

เป้าหมายร่วมของทีมพี่เลี้ยง คือ ตำบลจัดการตนเอง CHSD ในด้านต่างๆ (ขึ้นอยู่กับบริบทพื้นที่นั้นหรือกำลังของชุมชน) โดยการสนับสนุน และบูรณาการทำงานร่วมของแต่ละ ส. 

 

 

การวางแผนงาน 

 

 

ต้องมีการสื่อสารระหว่างพี่เลี้ยงกับพื้นที่ที่ทำงานร่วมกันของ 5 . โดยผ่านเวทีสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

เวทีเช็คศักยภาพพื้นที่(ชุมชน)ในตำบลเป้าหมาย  (พื้นที่ทำงานปี 2556 ของแต่ละ.   ต้องMapping ต่อยอดในปี2555 พื้นที่เด่นในเรื่องต่างๆ)

เวทีพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (ซึ่งอาจมีทั้งในห้อง คือ เรียนรู้เครื่องมือของแต่ละ ส.  และหรือลงพื้นที่เรียนรู้เพิ่มเติมตนเอง) 

 

 

กลยุทธ์การขับเคลื่อน CHSD (Community Health System Development) ในพื้นที่ ควรมีประเด็นพิจารณาดังนี้ 

 

 

ทุนร่วม โดยการบูรณาการรวมของทุนในพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายเดี่ยวกันโดยการ แชร์ทุน, แชร์งาน,แชร์คน เข้าสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดที่จะสามารถบูรณาการการทำงานที่ตำบลได้ (พี่เลี้ยงทำหน้าที่แป็นพี่เลี้ยง และคอยเฝ้าดูพัฒนาการของพื้นที่) 

 

 

พื้นที่ร่วม เนื่องจากพื้นที่ มีหลายๆภาคส่วน แต่ละองค์ ส. ลงไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็น สธ. ตำบลจัดการ ตำบลต้นแบบด้านสุขภาพ, สช. สมัชชาสุขภาพ  นโยบายสาธารณะ ธรรมนูญสุขภาพผ่านกลไกจังหวัด, สปสช. กองทุนสุขภาพตำบล สสส. ตำบลสุขภาวะ และหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น, พัฒนาชุมชน, พม., พอช. (ปฎิรูปประเทศไทย ใช้พื้นที่เป็นฐาน), สปร. ซึ่งทุกภาคส่วนมีเป้าหมายงานที่ตำบล ดังนั้นการ Mapping พื้นที่ไหนดี เรื่องอะไรเด่น ก็สามารถขยายและสร้างเครือข่ายต่อได้ 

 

 

เชื่อมโยงบูรณาการกับยุทธศาสตร์จังหวัด (สสจ.) ซึ่งแต่ละจังหวัดมีการร่วมของภาคประชาชนในจังหวัดน่าจะทำไปพร้อมๆกันได้ โดยใช้ยุทธศาสตร์ สสจ.เป็นตัวขับเคลื่อนแนวทางและบทบาทการทำงานร่วมกันของเครือข่ายทีมสนับสนุนพื้นที่ 

 

 

แนวทางการจัดโครงสร้างการทำงานของทีมสนับสนุน ที่จะเคลื่อนไปสู่ตำบลจัดการตนเอง  

 

 

โครงสร้างการเคลื่อนงาน ศูนย์สชฯ ภาคเหนือ และสสจ. ควรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน เพื่อบูรณาการงานของ ส.ต่างๆ เข้าไปในระบบ 

 

 

เวทีการพัฒนาทีมพี่เลี้ยง ศูนย์ฯ สช.จะเป็นผู้จัดอบรมให้ ช่วงต้นเดือน พ.ย. อาจคุยเชิงการออกแบบการทำงานร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันในห้องประชุม (เรียนรู้จากเครื่องมือของ ส. ต่างๆ) และเรียนรู้ในชุมชน ตำบล 

 

 

เวทีเช็คศักยภาพพื้นที่ (ชุมชน) ในตำบลเป้าหมาย (พื้นที่ทำงานปี 2556 ของแต่ละ ส. ต้องMapping ต่อยอดในปี2555 พื้นที่เด่นในเรื่องต่างๆ) โดยมีการพูดคุยระหว่างทีมพี่เลี้ยงและทีมพัฒนาพื้นที่ เพื่อดูศักยภาพของพื้นที่  

 

 

ในส่วนของตำบล สามารถ share คน share งาน share ทุน โดยพื้นที่อาจมีการถอดบทเรียนเพื่อทำการขยายเครือข่าย และตำบลน่าจะมีเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ โดยอาจจัดเวทีเรียนรู้กันเองภายในพื้นที่ หรือ ระหว่างพื้นที่ให้มีการขยายเครือข่าย และถอดบทเรียนในพื้นที่ 

 

 

เครื่องมือทำงานในตำบล เพื่อให้ทำงานในตำบลเองได้ ซึ่งเครื่องมือนี้อาจมาจากทีมพื้นที่กับทีมพี่เลี้ยงพัฒนาขึ้นมาร่วมกัน และหรือเลือกใช้เครื่องมือของแต่ละ ส. ที่พื้นบูรณาการ หรือที่ถนัดที่สุดใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน 

 

 

บทบาททีมพี่เลี้ยง ทีมสนับสนุนจากส่วนกลาง 

 

 

สนับสนุนเชิงวิชาการ  งบประมาณ การถอดบทเรียนระหว่างพี่เลี้ยงและพื้นที่ 

 

 

สนับสนุนการจัดเวที และถอดบทเรียนจากกระบวนการทำงานร่วมกันของพี่เลี้ยงและของพื้นที่ 

 

 

 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

กลยุทธ์การขับเคลื่อน CHSD (Community Health System Development)

 

 

1. ส่งเสริมศักยภาพทีมสนับสนุนระดับจังหวัด 

 

 

2. จัดเวทีระดับจังหวัด เพื่อให้พี่เลี้ยงในระดับจังหวัด มีการพูดคุยแลกเปลี่นกัน 

 

 

3. กำหนดบทบาทร่วมกัน 

 

 

4. กำหนดแนวทางร่วมกัน 

 

 

5. ขยายพื้นที่ต้นแบบให้มีการทำงาน 

 

 

6. จัดเวทีระดับจังหวัด 

 

 

7. หาพื้นที่ (ต้นแบบ) ดีเด่น ของตระกูล ส.  

 

 

8. พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามประเด็นสุขภาพของพื้นที่ (รู้ตัวตนและต่อยอดการทำงาน) 

 

 

9. เรียนรู้ในพื้นที่จริง 

 

 

10. สร้างแรงจูงใจ จัดเวทีระดับจังหวัด ภาค ประเทศ เพื่อเกิดการเรียนรู้ 

 

 

11.สร้างกลไกการทำงานที่ดีในจังหวัด (หาคนทำงานที่ชัดเจนและมีคำสั่ง)

 

วางแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในพื้นที่ 

 

 

1. การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  

 

 

               1.1 ทำ mapping ของแต่ละหน่วยงาน 

 

 

               1.2 เกณฑ์การประเมินพื้นที่ ที่สนใจสุขภาพชุมชน 

 

 

               1.3 จัดทำกรอบแนวทางการทำงาน เพื่อขยายผล 

 

 

               1.4 มีระบบการประสานงานอย่างเป็นระบบ ทั้ง 5 ส. และในพื้นที่ทำงาน 

 

 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงาน  

 

 

               2.1 ระดับภาค 4 ครั้ง/ปี 

 

 

               2.2 ระดับจังหวัด 6 ครั้ง/ปี 

 

 

               2.3 ระดับภาค 1 ครั้ง/ปี เพื่อแลกเปลี่ยนและกำหนดแผนงานในปีต่อไป 

 

 

               2.4 ระดับประเทศ 1 ครั้ง/ปี หรือ 2 ปี

ภาคใต้ 

 

 

กลยุทธ์การขับเคลื่อน CHSD (Community Health System Development)

 

 

เป้าหมาย : มีต้นแบบชุมชนจัดการตนเองได้ และสามารถขยายผลให้เกิดมากขึ้น 

 

 

กลยุทธ: ระยะที่ 1: (1 ปี) 

 

 

1. จัดโครงสร้างการทำงาน (มาโดยนโยบาย) บทบาทหน้าที่ ประสานความร่วมมือ หนุนเสริม จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

2. Mapping ทรัพยากร/ทุนทางสังคม/พื้นที่เรียนรู้ ร่วมสังเคราะห์ความรู้และประเมิน เพื่อพัฒนาให้เกิดพื้นที่ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ คณะทำงานกลาง ประกอบด้วยทีมพี่เลี้ยงแต่ละภาคียุทธศาสตร์ กลไกระดับภาค แบ่งเป็นใต้บน 7 จังหวัด ใต้ล่าง 7 จังหวัด เชื่อมประสานภาคียุทธศาสตร์ระดับภาค ขยายภาคียุทธศาสตร์ หนุนเสริมทีมระดับจังหวัด 

 

 

กลไกระดับจังหวัด พัฒนาพื้นที่ต้นแบบหรือพื้นที่เรียนรู้ ค้นหาพื้นที่จังหวัดละ 2 แห่ง (อบต.1 และเทศบาล 1) = 28 ตำบล ร่วมกับทีมกลาง 

 

 

ระยะที่ 2 ขยายผลสร้างพื้นที่ตำบลสุขภาวะเพิ่มขึ้น 

 

 

1. มีทีมสนับสนุนวิชาการภายนอก ไปทำงานร่วมกับทีมวิชาการภายในตำบล 

 

 

2. ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนจากแผนงานฯ  

 

 

3. การสนับสนุนงบประมาณ โดยโอนผ่านสปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี (คุณเสาวภา/แกนประสาน) โดยเวทีแรกจะทำการ

4. วิเคราะห์ร่วมกันจากประเด็นองค์ประกอบของพื้นที่ต้นแบบ โดยให้ทุกหน่วยงานมาเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่แล้ว และทำเป็นภาพรวมของทุกจังหวัด เพื่อให้เห็นภาพของการพัฒนาและเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่น

5.ใช้สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นแกนหลัก ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลาง 14 จังหวัดภาคใต้ 2 วัน จำนวน 40 คน ช่วงเดือนตุลาคม 2555 งบประมาณ 150,000 บาท เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้ 

 

 

 • วิเคราะห์ทุน

   

 • เลือกพื้นที่เรียนรู้ จังหวัดละ 2 แห่ง

   

 • พัฒนากลไกการทำงานระดับภาค  จังหวัด  ตำบล

   

 • ประเด็นการค้นหาพื้นที่ ศักยภาพ การเรียนรู้ของพื้นที่ ยังเป็นโจทย์ที่ยังต้องคิดร่วมกัน (เพื่อให้เกิดเป็นเครื่องมือกลาง)

   

 • เครื่องมือสื่อสารกลาง Face Book ของแต่ภาค เว็บไซต์ สพช. และการจัดทำ Mail Group ของแต่ละภาค

   

 

 

 

 

 

 


อ่าน 1460 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Scenario ระบบสุขภาพชุมชน
 ประชุมทีมพี่เลี้ยง
 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงาน
  ประชุมทีมพี่เลียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเตรียมงานพื้นที่ต้นแบบ
 ประชุมทีมพี่เลียงภาคกลาง

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน