Scenario ระบบสุขภาพชุมชน

 

Scenario ระบบสุขภาพชุมชน

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และนายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก พร้อมด้วยทีมสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และทีมสถาบันพัฒนาพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Scenario ระบบสุขภาพชุมชน ตามมติของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อทำความเข้าใจร่วมเรื่องขอบเขตและเป้าหมายปลายทางที่ต้องการเห็นของระบบสุขภาพชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในแต่ละองค์กร ส. จำนวน 39  คน

 

กระบวนการได้พาเข้าสู่การมองภาพอนาคตของระบบสุขภาพชุมชนไปจนถึงปี พ.ศ. 2560 ร่วมกัน โดยใช้คำถามที่ค่อยๆ โยนให้กับเวที และใช้บัตรคำสีต่างๆ ช่วยในการทำกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น วันนี้กำลังทำอะไรเกี่ยวกับระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นการอัพเดทเรื่องราว บทบาท และประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละคน การมองภาพอนาคตของระบบสุขภาพชุมชน ด้วยคำถามที่ว่า หากนึกถึงระบบสุขภาพชุมชนในอนาคต ท่านฝันเห็นอะไรที่อยากให้เกิดมากที่สุด ซึ่งหมายรวมถึง เป้าหมาย/ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นต่อประชาชน, กระบวนการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนและนำไปสู่ระบบสุขภาพชุมชน, เครื่องมือ และกลไก ที่หนุนเสริมในมิติต่างๆ ของระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งทุกคนมองเห็นร่วมกันว่าชุมชนมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการจัดการตนเอง และสร้างพลังเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่ภาพของชุมชนนั้นมีทั้งที่เข้มแข็งมากพอ มีทั้งที่เข้มแข็งในระดับหนึ่ง และเป็นชุมชนที่พัฒนาใหม่ในเวที คุณหมอสุพัตรา และคุณหมอชาตรีได้พาทุกท่านในเวทีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงทำให้เห็นภาพของระบบสุขภาพชุมชนที่ชัดขึ้น ทั้งเรื่องเครื่องมือในการทำงานชุมชน จากบทเรียนต่างๆ ขององค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งจะช่วยหนุนเสริมกันและกันเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนต่อไป แต่ในท้ายที่สุดชุมชนเองจะต้องเป็นผู้กำหนดหรือเลือกที่จะรับอะไรหรือปฏิเสธสิ่งใดเข้ามาในชุมชนของตนเอง

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 1835 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประชุมทีมพี่เลียงภาคกลาง
 Scenario ระบบสุขภาพชุมชน
  ประชุมทีมพี่เลียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเตรียมงานพื้นที่ต้นแบบ
 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแผนงาน
 ประชุมทีมพี่เลี้ยง

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน