กระบวนการสร้างความเข้าใจในเรื่องระบบคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

 

กระบวนการสร้างความเข้าใจในเรื่องระบบคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

 

               ในระยะแรกของการนำกรอบแนวคิด TQA/PMQA และมาตรฐานคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนั้น ประเด็นสำคัญคือการสร้างให้เกิดความเข้าใจแก่นหลักของการพัฒนาคุณภาพ มิใช่รายละเอียดรูปแบบกระบวนการ หรือเครื่องมือ จากการทดลองดำเนินการในระยะที่ผ่านมา พบว่าการที่จะสร้างความเข้าใจแก่แกนนำเครือข่าย เพื่อให้สามารถนำมาถ่ายทอดเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายต่อได้นั้น  หากใช้การอบรมเพียงส่วนเดียว ร่วมกับการทำแบบฝีกหัด อาจไม่เพียงพอ  ยังจำเป็นต้องมีทีมที่ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการเยี่ยมสำรวจในพื้นที่หลังจากที่พื้นที่ได้ทดลองดำเนินการประเมินตนเองไปแล้ว จึงจะสามารถสร้างความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น  เมื่อแกนนำมีประสบการณ์ตรงอย่างครบวงจร  จึงจะนำไปถ่ายทอดได้  ขณะเดียวกันควรมีการสร้างเครือข่ายทีมที่ปรึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างเครื่องมือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งพัฒนาเป็นเครือข่ายทีมประเมินภายในต่อไป ซึ่งเครือข่ายทีมประเมินภายในจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในอนาคต

 

               ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการพัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ คือ ความเข้าใจและการเห็นความสำคัญของผู้นำเครือข่าย (ทั้งส่วนโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)  จึงควรพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้นำเครือข่ายโดยเฉพาะ

 

 

 อ่าน 983 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์