กลไกการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

 

กลไกการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 

1. เครือข่ายทีมพี่เลี้ยง ประกอบ ด้วย เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาล, กรม/ กองวิชาการ และ อาจารย์มหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาศักยภาพใน 3  เรื่อง คือ กรอบแนวคิดระบบคุณภาพ, ระบบบริการปฐมภูมิ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Coaching)

2. เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP) โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทั้งเขตเมือง และเขตชนบท  โดยมีการพัฒนาศักยภาพในเรื่องกรอบแนวคิดระบบคุณภาพ และระบบบริการปฐมภูมิ  ซึ่งจากการทดลองดำเนินการพบว่า ทำให้การประสานงานร่วมกันระหว่างสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และสถานีอนามัยราบรื่น เข้าใจเป้าประสงค์ร่วม และบทบาทของกันและกันมากขึ้น มีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันที่มีประสิทธิผลมากขึ้น 

 

 

 

 

 


อ่าน 1476 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์