บุคลากร

 

                            

 แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 

ผู้อำนวยการ

    

 

นางทัศนีย์ ญาณะ

 ผู้จัดการแผนงาน 

 


ฝ่ายวิชาการ


 งานพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ    

นางสาวผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ

นักวิชาการ  

 งานกำกับติดตามประเมินผลระบบบริการปฐมภูมิ 


นางสาวพฤกษา บุกบุญ
นักวิชาการ
 
  


งานวิจัยและจัดการสังเคราะห์ความรู้และฝึกอบรม 

 

 

นางสาวปิยฉัตร ตระกูลวงษ์

นักวิชาการ

 


 

   ฝ่ายบริหารจัดการ  

 
 

นางสาววิภาพร เกษมราช

เจ้าหน้าที่การเงิน

 

   
 

นางสาวรัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 อ่าน 1395 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เส้นทางพัฒนา
 แนะนำ มสพช.
 บุคลากร
 ติดต่อเรา
 โครงสร้าง

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap