บุคลากร

 

                            

 แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 

ผู้อำนวยการ

    

 

นางทัศนีย์ ญาณะ

 ผู้จัดการแผนงาน 

 


ฝ่ายวิชาการ


 งานพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ    

นางสาวผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ

นักวิชาการ  

 งานกำกับติดตามประเมินผลระบบบริการปฐมภูมิ 


นางสาวพฤกษา บุกบุญ
นักวิชาการ
 
  


งานวิจัยและจัดการสังเคราะห์ความรู้และฝึกอบรม 

 

 

นางสาวปิยฉัตร ตระกูลวงษ์

นักวิชาการ

 


 

   ฝ่ายบริหารจัดการ  

 
 

นางสาววิภาพร เกษมราช

เจ้าหน้าที่การเงิน

 

   
 

นางสาวรัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 อ่าน 1505 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงสร้าง
 ติดต่อเรา
 แนะนำ มสพช.
 บุคลากร
 เส้นทางพัฒนา

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap