เกี่ยวกับแผนงาน

 

แผนงานวิจัยและจัดการสังเคราะห์ความรู้

 

แผนงานวิจัยและจัดการสังเคราะห์ความรู้เป็นแผนงานหนึ่งของ สพช. ที่มุ่งเน้นจัดการ สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนที่พึ่งตนเองได้  ทั้งที่ดำเนินการเองและสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ร่วมดำเนินการ  โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มต่างๆ  ได้แก่ ชุมชนผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ด้านบริการปฐมภูมิ นักวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน  และสถาบันวิชาการ/องค์กรวิจัย รวมทั้งนักวิชาการ ผู้บริหารในหน่วยงานด้านสาธารณสุข  ตลอดจนประสานความต้องการกับกลุ่มองค์กรแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง

  

การสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและการจัดการสังเคราะห์ความรู้ สพช.มีแนวทางการดำเนินการหลายลักษณะ ประกอบด้วย การพัฒนากรอบการวิจัย 2553-2555 ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ให้ความสำคัญ และการสร้างเครือข่ายนักวิจัย  การศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ในประเด็นที่เป็นความสำคัญลำดับต้น ซึ่งประสานและดำเนินการโดย สพช.รวมทั้งการจัดการและสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ให้เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ รวมทั้งจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะประเด็น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  

เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระบบบริการปฐมภูมิ เวชศาสตร์ครอบครัว และ ระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วิดีโอเพื่อสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรวิชาการ องค์กรบริหารจัดการและองค์กรเชิงนโยบายสามารถนำองค์ความรู้นั้นใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

  

 รูปแบบการดำเนินงาน

  

เน้นการร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและต่อยอดจากองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว  เริ่มจากประเด็นที่เป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผ่านวิธีการทำงานที่หลากหลาย

  

1. ระดมความร่วมมือกับสถาบันวิชาการและหน่วยงานผู้ใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน

  

2. ประสานให้เกิดกรอบการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

  

3. จัดลำดับความสำคัญของแต่ละงานวิจัย โดยพิจารณาจากประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการวิจัย ความสนใจของผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัย

  

4. ค้นหานักวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อดำเนินงาน บางกรณ๊ สพช.ดำเนินการเองเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าประสงค์

  

5.ประสานกับชุมชนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นักวิจัย บุคลากรด้านวิชาการจากสถาบันการศึกษาหรือองค์กรการวิจัย และแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกระบวนการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมพัฒนากรอบวิจัย ติดตามคุณภาพงานวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ

  

ทีมดำเนินงาน

  

ทีมดำเนินงานมีทั้งบุคลากรใน สพช. และประสานความร่วมมือในการทำงานกับองค์กรวิชาการอื่นๆ   องค์กร/บุคลากรที่ร่วมมือในปัจจุบัน ประกอบด้วย  คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักการพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักการพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กลุ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและนักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขจากส่วนภูมิภาค   และหน่วยงานวิชาการต่างๆในกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอ่าน 1411 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บุคลากร
 เกี่ยวกับแผนงาน
 ติดต่อเรา

หน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้