ประสบการณ์บริหารจัดการ

 

ประสบการณ์บริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

หนังสือรวบรวมประสบการณ์และบทเรียนการบริหารจัดการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit: PCU) หรือ สถานีอนามัย หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานว่าตรงไหนทำแล้วว่าดี ทำแล้วสำเร็จ ทำแล้วเห็นผล ไม่เฉพาะเรื่องบริการ แต่เป็นเรื่องการทำงานเป็นทีมที่ดี ทำงานบริการกับประชากรเป้าหมายได้ดี ทำงานไปแล้วมีผลลัพธ์ มีการติดตามและเกิดผลที่ดีด้วย หนังสือเล่มนี้ยังเป็นสื่อที่สะท้อนการทบทวนตนเองของคนทำงาน เรื่องกระบวนการทำงานที่เป็นจุดเด่นและอยากถ่ายทอด อยากแลกเปลี่ยนด้วยความภาคภูมิใจ ส่วนแรกของหนังสือเป็นรายละเอียดของความคิด รูปธรรม นวตกรรมการบริการและ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจากมุมมองจากคนทำงานปฐมภูมิในบริบทการทำงานที่หลากหลาย

 

 

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกมาจากการประชุม "การจัดการความรู้การบริหารจัดการระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ" ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และส่วนที่สองเป็นตัวอย่างเรื่องเล่าการทำงานจากคนทำงานที่ PCU ซึ่งเข้าร่วมกระบวนการประชุมและได้เขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวบางส่วนของงานที่ทำ 

 

 

ดาวน์โหลด


อ่าน 1218 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้