ประสบการบริหารจัดการเครือข่าย

 

ประสบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมือง

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ได้จัดเวทีจัดการความรู้ในเรื่อง “การบริหารจัดการระดับ CUP ในบริบทโรงพยาบาลใหญ่ เขตเมือง และ PCU ในเครือข่าย”  โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือวางระบบกลไกของ CUP และเครือข่าย PCU ในเขตเมืองจาก 14 พื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ถอดบทเรียนของการแลกเปลี่ยนจัดการความรู้อย่างน่าสนใจ ซึ่งควรค่าแก่การถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารจัดการเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ CUP ต่างๆ ได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป

   

ดาวน์โหลด

 


อ่าน 1060 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้