การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล

 

การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนมีความเห็นว่าปัญหาสำคัญของระบบข้อมูลสาธารณสุข คือ ไม่มีการใช้ข้อมูลอย่างเต็มที่ และการจัดการเพื่อให้มีการใช้ข้อมูลมีข้อจำกัด และเห็นว่าการพัฒนาเรื่องระบบข้อมูลน่าจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์และการใช้มากกว่าวิธีการจัดเก็บ เมื่อเริ่มใช้เป็นก็จะพัฒนาวิธีการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลให้ดีขึ้นได้เอง จึงได้ทดลองกระบวนการพัฒนา โดยเริ่มต้นจากการนำข้อมูลมาใช้งาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และเริ่มจากเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจเรื่องข้อมูล แต่อาจยังไม่ชัดว่าจะทำอะไรกับข้อมูลต่อ จึงเริ่มด้วยกระบวนการชวนพื้นที่ที่สนใจมาคุยกันเป็นระยะๆ และลองมาวิเคราะห์ข้อมูลที่มีด้วยกันตามความสนใจของพื้นที่ว่าเรื่องอะไรที่อยากจะหาคำตอบ ช่วยกันวิเคราะห์และหาความหมายจากข้อมูลที่มีจำนวนมากมาย ว่าจะนำมาใช้พัฒนางานอย่างไร รวมทั้งวิธีการนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนแนวทางการนำไปใช้ ซึ่งพบว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทางสพช. และเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมโครงการ สามารถเรียนรู้เติมต่อกันและกัน ได้อย่างสนุกสนาน และมีความหวังต่อการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการใช้งานต่อได้ 

 

เอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนของตนเองตามสถานการณ์และความสนใจของพื้นที่ ซึ่งมีทั้งที่เป็นข้อมูลในระดับอำเภอได้แก่ ข้อมูลของอำเภอเชียงม่วน และอำเภอเชียงคำ พะเยา การใช้และพัฒนาข้อมูลในระดับศูนย์สุขภาพชุมชน ได้แก่กรณีของศสช.หนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ และ ศสช.วัดป่าสาละวัน อำเภอเมือง นครราชสีมา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้บทเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะโรค ได้แก่โรคเบาหวาน ทั้งในกลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มผู้ป่วย ดังกรณีของอำเภอเชียงม่วน พะเยา และ ศสช. หนองหาร เชียงใหม่ การจัดการข้อมูลเพื่อการควบคุม ป้องกันโรคดังกรณีการวิเคราะห์เรื่องโรคอุจจาระร่วง ในพื้นที่เชียงคำ พะเยา รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลบริการของโรงพยาบาลพัฒนานิคม ลพบุรี ที่สะท้อนการใช้ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาวิธีจัดบริการผู้ป่วยนอกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ดาวน์โหลด

 

 

 


อ่าน 1379 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้