ชุดความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

ชุดความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่่วยโรคเรื้อรัง (กรณีเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเรียบเรียงจากการสังเคราะห์ของผู้ที่ปฏิบัติงานจริงใน รพสต./ โรงพยาบาลอื่นๆ รพช./รพท./รพศ./ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) รวมทั้งนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

 


อ่าน 1197 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้