คู่มือและชุดการฝึกอบรม

 

คู่มือและชุดการฝึกอบรม "การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ"

  

ชุดคูู่มือการฝึกอบรม ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครด้านสาธารณสุข ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนองค์กรชุมชน  โดย สพช.ได้ทดสอบชุดคู่มือนี้โดยร่วมมือกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยสามารถนำคู่มือนี้ไปปรับใช้ัเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบบรีิการปฐมภูมิและระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการทั้งในระดับหน่วยงานและระดับจังหวัดได้

ดาวน์โหลด


อ่าน 1454 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้