โครงการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายทีมหมอประจำครอบครัว

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) โดยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดทำแบบสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว โดยมีเจตนาเพื่อให้มีฐานข้อมูลที่แสดงถึงสถานการณ์การดำเนินงานในช่วงแรกของการประกาศนโยบายหมอครอบครัว เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการกำกับติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไป ทั้งยังสามารถนำไปสู่การวางแผน และปรับปรุงการดำเนินนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ร่วมกับข้อคิดเห็นที่สะท้อนจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติในพื้นที่

การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการสำรวจในทุกจังหวัด กลุ่มเป้าหมายการสำรวจเป็นระดับอำเภอและตำบล โดยดำเนินการในทุกหน่วยบริการประจำ(รพช./ รพท./รพศ.) สาธารณสุขอำเภอ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ และส่งกลับเป็นไฟล์ scan ทาง e-mail: ichr2556@gmail.com หรือ ส่งแบบสำรวจกลับทางไปรษณีย์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 126/749 หมู่5 หมู่บ้านการเคหะนนทบุรี ซอยสุขาประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 (ตามที่แนบซองไว้แล้ว) ด่วนที่สุด! 

downlode file

โครงการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็น ต่อนโยบายการพัฒนา ทีมหมอประจำครอบครัว

หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว

คำชี้แจง แบบสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว 

ชุดที่ 1 แบบสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว (สำหรับระดับอำเภอ)

ชุดที่ 2 แบบสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว (สำหรับระดับตำบล)

ชุดที่ 3 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว (สำหรับสาธารณสุขอำเภอ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 3720 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประชุมทีมแกนนำเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ
 สพช.จับมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดอบรมการใช้เครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 โครงการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายทีมหมอประจำครอบครัว
 download เพลง งาน NCD Forum 2014
 จดหมายข่าว "เล่าสู่กันฟัง" #6

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน