ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแกนนำขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี

 
Untitled Documentบทเรียนขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี

กลุ่มที่ 1 ประเด็นผู้สูงอายุ/คนพิการ/พัฒนาการเด็ก/สุขภาพจิต
กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการโรคเรื้อรัง/อาหารปลอดภัย
 • อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 • อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 • อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 • อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 • อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ download 1.PPT
 • อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
   
กลุ่มย่อย “รูปแบบ เทคนิควิธีการที่ได้ผล”
กลุ่ม 1 การสร้างความร่วมมือภาคีหุ้นส่วน
กลุ่ม 2 การบูรณาการกับงานประจำหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม 3 การสื่อสารและเจรจาต่อรองกับภาคส่วนอื่นๆ

"ระบบอำเภอหนุนเสริมชุมชนสุขภาวะอย่างไ" โดย นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ

  เสวนา บทเรียนการบริหารจัดการระบบอำเภอสู่สุขภาวะชุมชน
  
โดย นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
นายแพทย์สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ ผอ.รพ. ราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
นายรัชกร คำถาเครือ สสอ. สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย
นางสาวปราณีจิต ชัยบาล สสอ. สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นำเสวนา โดย แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร  
Untitled Document


อ่าน 636 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายทีมหมอประจำครอบครัว
 สรุปประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สรุปเนื้อหาเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(16จังหวัด)
 มสพช. ร่วมกับ สปสช. เขต 6 ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ"
 ใบรับรอง CME
 ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการปฐมภูมิราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน