มสพช. ร่วมกับ สปสช. จัดประชุมติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2558

ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์คนพิการที่สนับสนุน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จะเป็นศูนย์ต้นแบบได้อย่างไร โดย นางอรจิตต์  บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  download PPT 

สรุปภาพรวมการติดตามสนับสนุนศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการฯ
โดย นางทัศนีย์ ญาณะ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)  download PPT

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มย่อย

กลุ่ม (1) ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก  
กลุ่ม (2) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 
กลุ่ม (3) ศูนย์ดูแลคนพิการ
 

โดยแต่ละกลุ่มมีกรอบเนื้อหาการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
 

1.   โครงสร้างการบริหารจัดการภายในศูนย์

2.   โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการดูแลในศูนย์ฯ 

3.   ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและการจัดการ

4.   บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

5.   การบริหารจัดการโครงการ/การรับจ่ายเงิน/การบันทึกและรายงานผลงาน

  
กลุ่มที่ 1 กรณีศึกษาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก อบต. ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

            กรณีศึกษาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

            กรณีศึกษาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

กลุ่มที่ 2 กรณีศึกษาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

            กรณีศึกษาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

            กรณีศึกษาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 กลุ่มที่ 3 กรณีศึกษาศูนย์ดูแลคนพิการ เทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

            กรณีศึกษาศูนย์ดูแลคนพิการ เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

            กรณีศึกษาศูนย์ดูแลคนพิการ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สะท้อนมุมมอง “บทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการให้ตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของชุมชน”โดย นายแพทย์วราวุธ สุรพฤกษ์ นักวิชาการอิสระ  download PPT  

วันที่ 6 สิงหาคม 2558

นำเสนอประเด็นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากผู้แทนกลุ่มย่อยศูนย์ดูแลเด็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูนย์คนพิการ ดำเนินรายการโดย นายประพจน์  บุญมี  สปสช. เขต 4 สระบุรี  

กลุ่ม (1) ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

ตัวแทนนำเสนอ นางสาวอารีรัตน์  มาตัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ นายสัญญา  ยือราน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

กลุ่ม (2) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ตัวแทนนำเสนอ นายวันชัย ประชุมชน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ นางสกุลศิริ ศิริสงคราม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

กลุ่ม (3) ศูนย์ดูแลคนพิการ

ตัวแทนนำเสนอ นายเอนกสรร วงค์สาย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 “ก้าวต่อไปของการดำเนินงานศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูนย์คนพิการ ภายใต้ประกาศฯ ข้อ 7(3)”โดย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ สปสช.   download PPT  


สรุปภาพรวม workshop และแผนการดำเนินงานของพื้นที่ โดย นางทัศนีย์ ญาณะ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

ถาม-ตอบ การใช้เงินกองทุนฯ โดย นางอรจิตต์  บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม FB มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)  click

 


อ่าน 613 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 จดหมายข่าว "เล่าสู่กันฟัง" #6
 กำหนดการประชุมวิชาการ NCD Forum 2014
 ประชุมวิชาการ “เพิ่มประสิทธิผลการจัดการโรคเรื้อรัง”
 ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ
 นโยบาย “ผู้บริหารสธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน