พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่นและหมอครอบครัวเพื่อสุขภาวะชุมชน

 

ฐานเรียนรู้: รูปธรรมและบทเรียนการทำงานจากพื้นที่

  • นางทัศนีย์ ญาณะ นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  ผู้ดำเนินรายการ

 

อภิปราย: ทิศทาง แนวทางและระบบสนับสนุนเพื่อการขยายผล

  • ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดำเนินรายการ


บันทึก

นางวีณาพร สำอางศรี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช

นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ รพ.สต. เขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวบรวม เรียบเรียง

นางสาวมธุรพร ภาคพรต

 


อ่าน 480 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS-PCA)
 การสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อลดเสี่ยง ลดโรค
 ประชุมเครือข่ายอำเภอสุขภาพดี เขต 2 พิษณุโลก
 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภออย่างมีส่วนร่วม
 สพช.ร่วมกับ สวรส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ Concept Mapping

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน