พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่นและหมอครอบครัวเพื่อสุขภาวะชุมชน

 

ฐานเรียนรู้: รูปธรรมและบทเรียนการทำงานจากพื้นที่

  • นางทัศนีย์ ญาณะ นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  ผู้ดำเนินรายการ

 

อภิปราย: ทิศทาง แนวทางและระบบสนับสนุนเพื่อการขยายผล

  • ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดำเนินรายการ


บันทึก

นางวีณาพร สำอางศรี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช

นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ รพ.สต. เขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวบรวม เรียบเรียง

นางสาวมธุรพร ภาคพรต

 


อ่าน 529 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประชุมวิชาการ "หมอกับการสร้างสังคมที่ดูแลคนทุกช่วงวัย "
 ประชุมทีมแกนนำเพื่อสรุปสังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการฯ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภออย่างมีส่วนร่วม
 ประชุมวิชาการ “เพิ่มประสิทธิผลการจัดการโรคเรื้อรัง”
 พิมพ์ชื่อหัวข้อ

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน