พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่นและหมอครอบครัวเพื่อสุขภาวะชุมชน

 

ฐานเรียนรู้: รูปธรรมและบทเรียนการทำงานจากพื้นที่

  • นางทัศนีย์ ญาณะ นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  ผู้ดำเนินรายการ

 

อภิปราย: ทิศทาง แนวทางและระบบสนับสนุนเพื่อการขยายผล

  • ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดำเนินรายการ


บันทึก

นางวีณาพร สำอางศรี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช

นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ รพ.สต. เขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวบรวม เรียบเรียง

นางสาวมธุรพร ภาคพรต

 


อ่าน 552 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจ เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3
 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS-PCA)
 เวทีประชุมวิชาการ “การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ”
 ผลสำรวจต้นทุนและศักยภาพความพร้อมของศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ
 ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และชุมชน

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน