การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ

 

ชื่อหนังสือ : การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ

รายละเอียด : เนื้อหาในหนังสือ ประกอบด้วย แนวทางหลักการพัฒนาระบบงานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อตอบสนองการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มประชากร และการพัฒนาระบบงานภายในเครือข่ายบริการในการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มคนพิการ 

การพัฒนาระบบงานภายในเครือข่ายบริการได้แก่ การตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนงานร่วมกัน การสื่อสารสร้างความเข้าใจภายในเครือข่าย การประสานงานติดตามสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและจัดการระบบข้อมูล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดการความรู้ และการวิจัย การประสานสนับสนุนวิชาการและติดตามประเมินผล การสนับสนุนด้านการเงินและทรัพยากร การจัดระบบงานให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มประชากร ระบบงานทั้งที่ระดับตำบลและที่ระดับอำเภอ ประกอบด้วย  การสื่อสารความเสี่ยง การจัดบริการสุขภาพพื้นฐาน การจัดบริการเฉพาะทาง การจัดระบบส่งต่อ  ประสานเชื่อมโยงบริการ การประสานเชื่อมโยงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางสังคมสวัสดิการหรือการปรับสภาพแวดล้อมตามความจำเป็น การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การกำหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ที่สอดคล้องพอดีกับกลุ่มประชากรและทรัพยากรที่เครือข่ายมีโดยจัดแบ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายและผลลัพธ์ระหว่างทาง (intermediate outcome)

download file :การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ


อ่าน 786 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap