สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2547 – 2558

 

ชื่อหนังสือ : สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2547 – 2558

รายละเอียด : เอกสารสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ มาจากการรวบรวมเอกสารรายงาน เอกสารการประชุม และรายงานผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลส่วนใหญ่นำมาจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (กสธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์กรที่ดำเนิน งานวิจัย เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบบริกิารปฐมภูมิตลอดจนองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการจัดทำแผนทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในระดับต่างๆ ต่อไป

 

download file : สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2547 – 2558


อ่าน 602 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap