ประชุมเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อระบบสุขภาพชุมชน "จากศูนย์ดูแลต้นแบบสู่การขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการ"

 
นายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สปสช.กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กับระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”

บทเรียนการดำเนินงานจากศูนย์ดูแลต้นแบบเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
• เทศบาลตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (บริการคุณภาพ) download
 
• เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ภาคีความร่วมมือ) download
 
• เทศบาลตำบลนาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (บูรณาการ) download
 
ดำเนินรายการโดย นายดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น

ห้องย่อย “การเรียนรู้ศูนย์ดูแลต้นแบบฯ” ประเด็นแลกเปลี่ยน : การบริหารจัดการ คุณภาพบริการ จิตอาสา การสานพลังภาคีทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น และการจัดการศูนย์เรียนรู้

ห้องที่ 1 ศูนย์เด็กเล็ก

ห้องที่ 2 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ห้องที่ 3 ศูนย์ดูแลคนพิการ


สรุปผลการดำเนินโครงการติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ดูแลต้นแบบฯ ภายใต้หลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2557 download
 
โดย คุณทัศนีย์ ญาณะ สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) 

สรุปภาพรวมการประชุมและแนวทางการการขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการในระยะต่อไป download
 
โดย คุณอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน


เอกสารประกอบการประชุม download


ภาพกิจกรรม facebook: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) click 

อ่าน 389 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พัฒนาทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรังจังหวัดสระบุรี
 เวทีสุขภาพชุมชน “การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน”
 เวทีประชุมวิชาการ “การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ”
 จดหมายข่าว "เล่าสู่กันฟัง" #5
 การสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อลดเสี่ยง ลดโรค

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน