นโยบาย “ผู้บริหารสธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559

 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย      “ผู้บริหารสธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559 ในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม 2559 โดยมีนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการทุกเขตสุขภาพ องค์กรในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข รับมอบนโยบาย เพื่อเป็นต้นแบบให้บุคลากรสาธารณสุข นำไปสู่ “องค์กรไร้พุง...มุ่งสู่สุขภาพดี” พร้อมนำคณะผู้บริหารประเมินภาวะโภชนาการ ประเมินสมรรถภาพทางร่างกาย  และมอบพาสปอร์ตสุขภาพประจำตัวผู้บริหาร  

สำหรับนโยบายที่ประกาศมี 10  ข้อ ดังนี้  

1.ให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

2.ดูแลตัวเองตามหลัก 3 อ.อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์  2 ส. ยาสูบ สุรา และ 1 ฟ. สุขภาพฟัน  

3.กินผักและผลไม้ทุกมื้อ 

4.ลดการกินอาหาร หวาน มัน เค็ม ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลม 

5.จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพทุกครั้งที่มีการประชุม 

6.เพิ่มกิจกรรมทางกาย(ออกแรง /ออกกำลังกาย) ให้ได้ 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ 

7.อารมณ์ดี ผ่อนคลายความเครียด 

8.ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และลดการสูบบุหรี่ 

9.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างถูกวิธีตามหลักคือแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง นาน 2 นาที และ งดกินอาหารหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  และ 

10.ตระหนัก มุ่งมั่นควบคุมน้ำหนักและพยายามให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 โดยในวันนี้ผู้บริหารทุกคน จะได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยการวัดรอบเอว ชั่งน้ำหนักและตรวจด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า ทำให้ทราบปริมาณไขมันทั้งร่างกาย ไขมันในช่องท้องและมวลกล้ามเนื้อ  และประเมินสมรรถภาพทางกาย ทั้งความอ่อนตัว ความแข็งแรง ความอดทนของระบบไหลเวียน เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกาย ทั้งนี้ ยังได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ทีมเลขานุการผู้บริหารและผู้จัดอาหารในที่ประชุมของหน่วยงานในสังกัด  เพื่อให้สามารถจัดอาหารมื้อหลักและอาหารว่างเพื่อสุขภาพแก่ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป  

ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 พบคนไทยบริโภคอาหารว่างประมาณ 3 ใน 4  ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยวัยเด็ก 6-14 ปี มีอัตราการบริโภคสูงสุดร้อยละ 89.8 รองลงมาคือวัยเยาวชน 15-24 ปี ร้อยละ 85.5 วัยทํางาน 25-59 ปี ร้อยละ 77.6 ส่วนวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 70.8 ดังนั้นหากผู้จัดอาหารว่างมีความรู้ด้านโภชนาการ จะสามารถลดปัญหาภาวะโรคอ้วนในประเทศไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยจากผลสำรวจพบเด็กนักเรียนทุกๆ 10 คน จะพบมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน อย่างน้อย 1 คน  หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลสุขภาพ บริโภคอาหารที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ และการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง จะช่วยลดน้ำหนักส่วนเกิน ให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพดี ป้องกันการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ข้อกระดูกเสื่อม ซึ่งโรคเหล่านี้สร้างความสูญเสียในการรักษาปีละกว่า 100,000 ล้านบาท 

ข้อมูลจาก สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข click


อ่าน 452 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อลดเสี่ยง ลดโรค
 ใบรับรอง CPE
 พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่นและหมอครอบครัวเพื่อสุขภาวะชุมชน
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ NCD Forum 2014 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี
 พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจ เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน